Etnocentrum
Trwa komunikacja

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA W KROŚNIE sekcja ETNOCENTRUM ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ

 

I. REGULAMIN INTERENTOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY

BILETY IINNE OPAŁTY

 

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.etnocentrum.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów RCKP sekcja Etnocentrum za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu. 
 2. RCKP – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, sprzedający z siedzibą w 38-400 Krosno przy ul. Kolejowej 1, wpisane pod numerem II do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasto Krosno z dnia 21.05.2012 roku, REGON 000630652, NIP 684 21 58 733, udostępniająca Serwis.
 3. Etnocentrum – Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcja RCKP. 
 4. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do Etnocentrum za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Uczestnik – osoba korzystająca z usług RCKP w ramach Wydarzenia.
 6. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu w Etnocentrum możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu..
 7. Cena – całkowita cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić za bilet, zgodnie z cennikiem obowiązującym w RCKP w dniu zakupu biletu.
 8. Wydarzenie – impreza lub inne działanie o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, organizowana przez RCKP, sekcja Etnocentrum.
 9. Serwis – system umożliwiający zakup biletów do Etnocentrum za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie bilety.etnocentrum.pl
 10. Operator Płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 

§ 2 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów na Wydarzenia, dokonywania zwrotu Ceny uiszczonej za pośrednictwem Serwisu oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu sprzedaży internetowej, w tym rezerwacji, zakupu i realizacji biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Rezerwacja i/lub zakup biletów oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych Wydarzeń oraz cennik, w którym zawarte są informacje na temat Wydarzeń i ulg przysługujących na zakup biletów na poszczególne Wydarzenia, podawane są na Stronie Internetowej oraz w obiektach RCKP.
 6. W sprzedaży internetowej Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U.2014r., poz 1544)sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności internetowe nie podlegają fiskalizacji.
 7. Kupujący rejestrujący się w systemie sprzedaży internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz wszelkich niezbędnych działań wynikających z funkcjonowania systemu sprzedaży internetowej.

 

§ 3 Zasady zakupu biletu w Serwisie

 1. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia całego procesu zakupu biletów przez stronę bilety.etnocentrum.pl oraz odpowiedni system płatności postępując zgodnie z instrukcją na każdym etapie składania zamówienia pod rygorem nie zrealizowania danej rezerwacji i utraty zamówionych biletów.
 2. Zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać do momentu rozpoczęcia wybranego Wydarzenia. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 3. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiąjące się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję.
 4. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez RCKP od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny. RCKP zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 30 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zatwierdzenia opcji KUPUJĘ.
 5. RCKP niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem. W przypadku dokonania przez Kupującego dodatkowo wyboru opcji dostawy drogą SMS, informacja ta wraz z zakupionym biletem zostanie przesłana również drogą SMS.
 6. W sytuacji braku uzyskania przez RCKP potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny od Operatora Płatności w czasie określonym w pkt. 2 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, RCKP poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.

 

§ 4 Cena

 1. Kupno Biletu na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.

 

§ 5 Zasady posługiwania się biletem

 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
  1. bezpośrednio przy wejściu do Etnocentrum okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową lub
  2. bezpośrednio przy wejściu na salę Etnocentrum okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą SMS lub
  3. w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy Etnocentrum w celu odbioru biletu.
 3. Przed wejściem na Wydarzenie okazany bilet zostanie odczytany tradycyjną metodą wzrokową lub za pośrednictwem skanera.
 4. Do wstępu na Wydarzenie uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 5. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
 6. RCKP zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązane do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na Wydarzenie.
 7. W przypadku zakupu biletów z zastosowaną zniżką (ulgowych) wraz z biletem należy okazać dowód tożsamości lub dokument uprawniający do korzystania z ulg określonych zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora (dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską lub inny dokument uprawniający do ulgi).
 8. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na stosowanie się przez Uczestnika do wszelakich regulaminów dotyczących wydarzenia czy miejsca wydarzenia w szczególności przepisami popoż i bhp obowiązujących na terenie obiektów RCKP oraz szczegółowymi regulaminów poszczególnych obiektów czy Wydarzeń.

 

§ 6 Zasady zwrotu Ceny

 1. Zwrot Ceny uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest jedynie w przypadku nieodbycia się Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie RCKP.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Celem otrzymania zwrotu należy:
  1. zgłosić się do kasy Etnocentrum, z wydrukowanym biletem i dowodem zapłaty.
  2. przesłać wydrukowany bilet wraz z dowodem płatności oraz danymi Kupującego, w tym również numerem konta bankowego, na które mają zostać zwrócone środki finansowe. Zwrot dokonywany jest w formie przelewowej.

 

§ 7 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać RCKP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres RCKP sekcja Etnocentrum, którego reklamacja dotyczy:bilety@etnocentrum.pl
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie Kupującym.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,
  2. datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 14 dni od daty powzięcia przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które jest przyczyną reklamacji.
 5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni roboczych.
 6. Decyzja RCKP w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 7. Kupujący otrzyma odpowiedź dotyczącą decyzji RCKP wiadomością zwrotną w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 8. Reklamacje dotyczące samej płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie payu.pl/pomoc.

 

§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest RCKP (dane w §1 Regulaminu).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu Biletu przez Kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu Biletu przez Kupującego.
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w RCKP, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: iod@rckp.krosno.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu RCKP, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce przetwarzania danych osobowych.
 5. Kupujący ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 6. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Kupującego, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 7. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe Kupującego zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu RCKP, na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych w zakresie wymaganym dla uzgodnionych usług.
 8. Podmioty trzecie treścią umowy powierzenia danych zobowiązane są do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez RCKP.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 10. W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez RCKP działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 11. Kupującemu przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli RCKP przetwarza dane osobowe:
  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Kupujący może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego – Kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

 

§ 9 Inne informacje ważne dla Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny bilet w formie papierowej jako wydrukowany bilet PDF lub w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym.
 2. Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przybycie na Wydarzenie, umożliwiające zajęcie wykupionych przez siebie miejsc na widowni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 3. Na wielu wydarzeniach obowiązuje absolutny zakaz nagrywania, fotografowania, korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w odbiorze Wydarzenia. Na powyższe czynności zgodę wydaje upoważniony pracownik RCKP.
 4. Na terenie budynków RCKP obowiązuje całkowity zakaz palenia .
 5. W przypadkach naruszenia przez Uczestnika regulaminu lub działania powodującego zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników zostanie on poproszony o opuszczenie budynku RCKP. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za bilety ani wymiana biletów.
 6. RCKP ma prawo odmówić wejścia na Wydarzenie osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje zwrot należności za bilety ani wymiana biletów.
 7. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez RCKP jest jednoczesnym udzieleniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku jego osoby podczas jego pobytu w miejscu wydarzenia organizowanego przez RCKP. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach RCKP dla celów promocyjnych, archiwalnych oraz informacyjnych.
 8. Budynki RCKP są w różnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim proszone są o wcześniejszą informację w celu przygotowania odpowiedniego miejsca oraz wyznaczenia drogi dotarcia na widownię danego Wydarzenia.
 9. W przypadku uczestniczenia w imprezach poza budynkami RCKP mogą obowiązywać dodatkowe postanowienia i regulaminy, np. regulamin imprezy masowej. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania tych regulaminów.

 

§ 10 Inne Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu na stronie internetowej bilety.etnocentrum.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez RCKP. O planowanej zmianie RCKP poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.

 

II. REGULAMIN SKLEPU INTERENTOWEGO

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – dokument stanowiący regulamin sprzedaży Towarów z RCKP sekcja Etnocentrum za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Kupujący- konsument lub przedsiębiorca w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie - Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, z siedzibą w Krośnie 38-400,
  Kolejowa 1, NIP: 684215733, REGON: 000630652, wpisane pod numerem II do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasto Krosno z dnia 21.05.2012 roku.
 4. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
 5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem bilety.etnocentrum.pl/towary/index.html?d=3 za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w celu realizacji zakupów, Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 4. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Kupującego podany przez niego adres e-mail.
 7. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Hasło Kupującego nie jest znane Sprzedającemu i Kupujący ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 8. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, na wskazany w zamówieniu adres Kupujący otrzyma drogą elektroniczną automatyczną odpowiedź ze sklepu, potwierdzającą zarejestrowanie zamówienia, z prośbą o dokonanie płatności. Do wiadomości będzie załączona faktura proforma.
 9. W przypadku braku płatności, zamówieni zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 10. Po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu, Kupujący drogą elektroniczną otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia oraz paragon fiskalny.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia
 2. O formie wysyłki decyduje Kupujący, wybierając ją z opcji oferowanych przez Sprzedawcę w procesie zamówienia.
 3. Towar jest wysyłany w terminie do 7 dni roboczych od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym.
 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem wysyłki po wyborze towaru.
 5. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się firmy kurierskiej z umów obsługi przewozowej.

 

§ 5 Płatności

 1. Formę płatności należy zaznaczyć przy wyborze formy przesyłki.
 2. Płatność z góry online obsługiwana przez: PayU.
 3. Płatność za pobraniem należy uiścić kurierowi doręczającemu.
 4. Na każdy sprzedany towar Sklep wystawia paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia otrzymania rzeczy przez Kupującego, Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w stanie nienaruszonym.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy na własny koszt. Przesyłki zwracane za pobraniem, nie zostaną odebrane.

 

§ 7 Procedura reklamacji

 1. Ewentualne reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy: bilety@etnocentrum.pl.
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu na własny koszt.
 3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru wraz z najniższą ceną wysyłki.
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Reklamacji nie podlega Towar uszkodzony z winy Kupującego lub przewoźnika.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady administrowania danymi osobowymi określa polityka bezpieczeństwa danych osobowych RCKP.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 • w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
 • weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres bilety@etnocentrum.pl
 • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży,
 • utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu,
 • treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta. 

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

 1. Kupujący posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Kupujący akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Kupującemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).