Etnocentrum
Trwa komunikacja

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERENTOWEJ W REGIONALNYM CENTRUM KULTUR POGRANICZA W KROŚNIE sekcja ETNOCENTRUM ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ 

Przed zakupem biletu za pośrednictwem sieci Internet należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej www.etnocentrum.pl. 

§1 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży Biletów do RCKP sekcja Etnocentrum za pośrednictwem sieci Internet, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu. 
 1. RCKP – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, sprzedający z siedzibą w 38-400 Krosno przy ul. Kolejowej 1, wpisane pod numerem II do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miasto Krosno z dnia 21.05.2012 roku, REGON 000630652, NIP 684 21 58 733, udostępniająca Serwis.
 2. Etnocentrum – Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcja RCKP. 
 1. Kupujący– osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego dokonująca zakupu biletów do Etnocentrum za pośrednictwem sieci Internet.
 1. Uczestnik – osoba korzystająca z usług RCKP w ramach Wydarzenia.
 1. Bilet– znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym Wydarzeniu w Etnocentrum możliwy do nabycia za pośrednictwem niniejszego Serwisu..
 1. Cena– całkowita cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić za bilet, zgodnie z cennikiem obowiązującym w RCKP w dniu zakupu biletu.
 1. Wydarzenie – impreza lub inne działanie o charakterze kulturalnym lub edukacyjnym, organizowana przez RCKP, sekcja Etnocentrum.
 1. Serwis– system umożliwiający zakup biletów do Etnocentrum za pośrednictwem sieci Internet, dostępny na stronie bilety.etnocentrum.pl
 1. Operator Płatności – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§2 Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu przez Kupującego, w tym zakupu Biletów na Wydarzenia, dokonywania zwrotu Ceny uiszczonej za pośrednictwem Serwisu oraz zasady reklamacji.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed zakupem Biletu i korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z systemu sprzedaży internetowej, w tym rezerwacji, zakupu i realizacji biletów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 1. Rezerwacja i/lub zakup biletów oznacza akceptację Regulaminu.
 1. Aktualny grafik dni i godzin poszczególnych Wydarzeń oraz cennik, w którym zawarte są informacje na temat Wydarzeń i ulg przysługujących na zakup biletów na poszczególne Wydarzenia, podawane są na Stronie Internetowej oraz w obiektach RCKP.
 1. W sprzedaży internetowej Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U.2014r., poz 1544)sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności internetowe nie podlegają fiskalizacji.
 1. Kupujący rejestrujący się w systemie sprzedaży internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz wszelkich niezbędnych działań wynikających z funkcjonowania systemu sprzedaży internetowej.

§3 Zasady zakupu biletu w Serwisie

 1. Kupujący zobowiązany jest do przeprowadzenia całego procesu zakupu biletów przez stronę bilety.etnocentrum.pl oraz odpowiedni system płatności postępując zgodnie z instrukcją na każdym etapie składania zamówienia pod rygorem nie zrealizowania danej rezerwacji i utraty zamówionych biletów.
 1. Zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać do momentu rozpoczęcia wybranego Wydarzenia. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 1. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiąjące się na stronie internetowej Serwisu. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję.
 1. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez RCKP od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny. RCKP zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 30 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zatwierdzenia opcji KUPUJĘ.
 1. RCKP niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem opatrzonym indywidualnym kodem. W przypadku dokonania przez Kupującego dodatkowo wyboru opcji dostawy drogą SMS, informacja ta wraz z zakupionym biletem zostanie przesłana również drogą SMS.
 1. W sytuacji braku uzyskania przez RCKP potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny od Operatora Płatności w czasie określonym w pkt. 2 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, RCKP poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana.

§4. Cena

 1. Kupno Biletu na Wydarzenie za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.

§5 Zasady posługiwania się biletem

 1. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem oraz odpowiadającym mu numerem identyfikatora transakcji (ID transakcji) zamieszczonym bezpośrednio pod nim. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu.
 2. W zależności od dokonanego wyboru formy dostawy zakupionego biletu należy:
 1. bezpośrednio przy wejściu do Etnocentrum okazać się wydrukowanym biletem otrzymanym drogą mailową lub
 1. bezpośrednio przy wejściu na salę Etnocentrum okazać w telefonie komórkowym zakupiony bilet otrzymany drogą SMS lub
 1. w przypadku braku możliwości okazania biletu w formach opisanych powyżej należy zanotować numer identyfikatora transakcji otrzymany w e-mailu potwierdzającym dokonanie transakcji zakupu biletu, a następnie zgłosić się do kasy Etnocentrum w celu odbioru biletu.
 1. Przed wejściem na Wydarzenie okazany bilet zostanie odczytany tradycyjną metodą wzrokową lub za pośrednictwem skanera.
 1. Do wstępu na Wydarzenie uprawniona jest tylko pierwsza osoba, która okaże bilet z danym kodem.
 1. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora transakcji, osobom trzecim może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Wydarzeniu, na który został zakupiony bilet.
 1. RCKP zwolnione jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązane do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 5 osoba nieuprawniona posłuży się biletem w celu wejścia na Wydarzenie.
 1. W przypadku zakupu biletów z zastosowaną zniżką (ulgowych) wraz z biletem należy okazać dowód tożsamości lub dokument uprawniający do korzystania z ulg określonych zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora (dowód osobisty, legitymację studencką lub uczniowską lub inny dokument uprawniający do ulgi).
 1. Zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na stosowanie się przez Uczestnika do wszelakich regulaminów dotyczących wydarzenia czy miejsca wydarzenia w szczególności przepisami popoż i bhp obowiązujących na terenie obiektów RCKP oraz szczegółowymi regulaminów poszczególnych obiektów czy Wydarzeń.

§6 Zasady zwrotu Ceny

 1. Zwrot Ceny uiszczonej poprzez Serwis możliwy jest jedynie w przypadku nieodbycia się Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie RCKP.
 1. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Celem otrzymania zwrotu należy:

zgłosić się do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej z wydrukowanym biletem, dowodem płatności oraz danymi Kupującego, w tym również numerem konta bankowego, z którego zostały pobrane środki na zakup tego biletu. Zwrot dokonywany jest w formie przelewowej.

§7 Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania Serwisu, uszkodzeń

i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać RCKP za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres RCKP sekcja Etnocentrum, którego reklamacja dotyczy:bilety@etnocentrum.pl

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie Kupującym.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
 1. dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,
 1. datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
 2. opis przedmiotu reklamacji.
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie do 14 dni od daty powzięcia przez Kupującego informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które jest przyczyną reklamacji.
 1. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 21 dni roboczych.
 2. Decyzja RCKP w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
 1. Kupujący otrzyma odpowiedź dotyczącą decyzji RCKP wiadomością zwrotną w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.
 1. Reklamacje dotyczące samej płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie payu.pl/pomoc.

§8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest RCKP (dane w §1 Regulaminu).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zakupu Biletu przez Kupującego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości dokonania zakupu Biletu przez Kupującego.
 1. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w RCKP, nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego celu osoba – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem email: iod@rckp.krosno.pl
 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zamówienia, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu RCKP, w celach marketingowych oraz innych, wymaganych przez obowiązujące przepisy (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego czy zwrot Biletów). Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce przetwarzania danych osobowych.
 1. Kupujący ma prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Kupującemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
 1. Za zgodą Kupującego, dane mogą być również przetwarzane w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub/i numer telefonu. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody

Kupującego, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. W ramach realizacji zamówienia, dane osobowe Kupującego zostaną ujawnione podmiotom trzecim, świadczącym usługi dla i w imieniu RCKP, na podstawie stosownej umowy powierzenia danych osobowych w zakresie wymaganym dla uzgodnionych usług.
 1. Podmioty trzecie treścią umowy powierzenia danych zobowiązane są do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez RCKP.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji zamówienia, przy czym okres przetwarzania danych osobowych zostanie każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, na wypadek dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 1. W zakresie i celu działań marketingowych dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia przez RCKP działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Kupującego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail i/lub numer telefonu.
 1. Kupującemu przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli RCKP przetwarza dane osobowe:
 • na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Kupujący może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – Kupujący może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

§9 Inne informacje ważne dla Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny bilet w formie papierowej jako wydrukowany bilet PDF lub w formie elektronicznej na urządzeniu mobilnym.
 1. Uczestnicy proszeni są o wcześniejsze przybycie na Wydarzenie, umożliwiające zajęcie wykupionych przez siebie miejsc na widowni przed rozpoczęciem Wydarzenia.
 1. Na wielu wydarzeniach obowiązuje absolutny zakaz nagrywania, fotografowania, korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń, które mogą przeszkadzać w odbiorze Wydarzenia. Na powyższe czynności zgodę wydaje upoważniony pracownik RCKP.
 2. Na terenie budynków RCKP obowiązuje całkowity zakaz palenia .
 1. W przypadkach naruszenia przez Uczestnika regulaminu lub działania powodującego zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Uczestników zostanie on poproszony o opuszczenie budynku RCKP. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za bilety ani wymiana biletów.
 1. RCKP ma prawo odmówić wejścia na Wydarzenie osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po zażyciu środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje zwrot należności za bilety ani wymiana biletów.
 1. Uczestnictwo w wydarzeniu organizowanym przez RCKP jest jednoczesnym udzieleniem zgody przez uczestnika na nieodpłatne utrwalanie oraz rozpowszechnianie wizerunku jego osoby podczas jego pobytu w miejscu wydarzenia organizowanego przez RCKP. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w materiałach RCKP dla celów promocyjnych, archiwalnych oraz informacyjnych.
 1. Budynki RCKP są w różnym stopniu dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim proszone są o wcześniejszą informację w celu przygotowania odpowiedniego miejsca oraz wyznaczenia drogi dotarcia na widownię danego Wydarzenia.
 1. W przypadku uczestniczenia w imprezach poza budynkami RCKP mogą obowiązywać dodatkowe postanowienia i regulaminy, np. regulamin imprezy masowej. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania tych regulaminów.

§10 Inne Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2014.poz.827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu na stronie internetowej bilety.etnocentrum.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez RCKP. O planowanej zmianie RCKP poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.